Algemene voorwaarden Handelsonderneming Solution B.V.


1. Algemeen
1.1 Definities:
Solution: Handelsonderneming Solution B.V. gevestigd aan de Oude Veiling 10 (1689 AA) te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81267703.
Opdrachtgever: De (rechts)persoon tot wie Solution een aanbieding heeft gericht of met wie Solution een overeenkomst is aangegaan.


2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Solution, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die Opdrachtgever toepasselijk wenst.
2.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgbestellingen in het geval de voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere bestelling.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Opdrachtgever en Solution zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.6 Indien Solution niet steeds strike naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Solution het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.


3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen van Solution zijn geheel vrijblijvend. Door Solution uitgebrachte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Solution het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Solution op geen enkele wijze. Solution is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.
3.3 De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Solution behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die Solution van invloed op deze prijzen acht.
3.4 Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats. 3.5 Wanneer de aanvaarding door Opdrachtgever op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Solution uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
3.6 De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
3.7 Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


4. Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden Solution eerst wanneer zij schriftelijk door Solution zijn bevestigd.
4.2 Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Solution eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, heeft Solution de keuze om nakoming te vorderen of een bedrag ter hoogte van 20% van het aankoopbedrag in rekening te brengen, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.


5. Levering
5.1 De levering van goederen en diensten wordt geacht te hebben plaatsgevonden;
a. Indien de goederen door of namens Opdrachtgever worden afgehaald bij Solution.
b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de goederen aan deze beroepsvervoerder.
c. Bij verzending door vervoersmiddelen van Solution, door de aflevering van de goederen aan opdrachtgever.
5.2 Vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd in de zin van art. 5.1, komen de goederen voor risico van Opdrachtgever.
5.3 Solution is gerechtigd een order in gedeelten uit te leveren. Solution is gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.
5.4 Door Solution opgegeven levertijden zijn louter indicatief en gelden slechts bij benadering. In geen geval is er sprake van een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
5.5 Bij overeenkomsten die volgens de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde een internationaal karakter hebben, geschiedt de levering in beginsel af fabriek (Ex Work). Wanneer er als leveringsconditie een van de overige ‘incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ‘incoterms’ van toepassing zijn.


6. Reclamering
6.1 Reclamering bij Solution inzake een gebrek dient schriftelijk te gebeuren.
a. In geval van een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak.
b. In geval van een niet-waarneembare tekortkoming binnen twee dagen na het ontdekken van het gebrek.
6.2 In elk geval dient de reclamering schriftelijk aan Solution kenbaar gemaakt te worden.
6.3 Indien niet binnen de termijnen uit art. 6.1 wordt gereclameerd, wordt de Opdrachtgever geacht de goederen in deugdelijke staat te hebben ontvangen.
6.4 Een tekortkoming geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of het opschorten van zijn verbintenis.


7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling contant bij aflevering of ten tijde van de bestelling via het internet te geschieden.
7.2 Indien schriftelijk van art. 7.1. is afgeweken, dient betaling in beginsel binnen eenentwintig dagen na facturatie te geschieden.
7.3 Indien Opdrachtgever kiest om te betalen via automatische incasso is hij verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van voldoende saldo op de rekening.
7.4 In het geval Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het voldoen van een factuur, dan komen alle kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €300,-.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Solution onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.6 Opdrachtgever is verplicht om op eerste aanvraag van Solution zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van Solution direct opeisbaar worden.


8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Solution geleverde zaken blijven eigendom van Solution totdat Opdrachtgever al zijn verbintenissen vloeiende uit de koopovereenkomst is nagekomen.
8.2 Solution is gerechtigd de door haar geleverde zaken terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeerd.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ommegaand daarvan op de hoogte te stellen.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Solution niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.
9.2 Onverminderd hetgeen in art. 9.1, is de aansprakelijkheid van Solution steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd /verricht zijn.
9.3 Onverminderd hetgeen in art. 9.1 en 9.2 kan er enkel sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van Solution in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.


10. Overmacht
10.1 Solution heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
10.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als bedoeld in art. 10.1
10.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


11. Opschorting en ontbinding
11.1 In het geval Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een verbintenis heeft Solution de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


12. Toepasselijk recht
12.1 Op de tussen Solution en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Solution is gevestigd, zij het dat Solution altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.


13. Retour zendingen
13.1 Retourneren (herroepingsrecht) – B2B Bestel je als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht. Solution is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren). In overleg (uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst) kan Solution akkoord gaan met het retour nemen van het artikel. U ontvangt bij akkoord een bevestiging per mail. U kunt het artikel terug sturen als: 1. het artikel compleet is 2. als het artikel in de originele staat verkeert. Aan het retourneren zijn ook kosten verbonden, deze zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van je retour bestelling, zullen wij het aanschafbedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug storten op uw bankrekening dan wel een credit factuur zenden. Als u nog openstaande facturen hebt, storten wij niet terug. Maar zullen we het bedrag verrekenen met dit openstaande saldo.